headerphoto


Prodej nemovitosti

Havířovská teplárenská společnost, a.s.
se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov
IČ: 619 74 706

zastoupena ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ SVATOŠ, SVATOŠOVÁ & PARTNEŘI, s.r.o., zveřejňuje tímto svůj záměr prodat nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č. 2639, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v k.ú. Bludovice, obec Havířov, okres Karviná, a to:

-    pozemek parc. č. 524/27, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m² (dále též „pozemek“);

-    budovu - stavbu technického vybavení v části obce Podlesí, č. p. 1493, postavenou na pozemku parc. č. 524/27 o výměře 297 m²; budova se nachází na ulici Karla Havlíčka Borovského 1493/2 v Havířově – Podlesí (dále též „budova“ nebo „stavba technického vybavení“). V budově se nachází nebytový prostor o výměře 172 m² (zkolaudován jako herna-bar) a ve zbylé části je umístěna technologie horkovodní předávací stanice. 

Výše specifikovaný pozemek a stavba technického vybavení, která je součástí pozemku, se pro účely záměru předmětného prodeje budou dále společně označovat také jako „Nemovitosti“.

1) Přehled uzavřených nájemních smluv:
K dnešnímu dni nejsou uzavřeny žádné smlouvy o nájmu nebytových prostor nacházejících se v budově.

2) Prohlídka Nemovitostí
Prohlídka Nemovitostí se uskuteční na základě předchozí telefonické domluvy. Kontaktní osoba je paní Alena Knězková, 596 494 111.

3) Podstatné náležitosti nabídky zájemce
a) Přesná identifikace zájemce:
-    u právnické osoby doloženou aktuálně platným výpisem z veřejného rejstříku,
-    u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště v souladu s průkazem totožnosti.
b) Celková nabídková cena za Nemovitosti s tím, že minimální celková nabídková cena Nemovitostí je stanovena na částku 1.536.800,-- Kč (cena k jednání).
c) Případné podmínky, které zájemce považuje za nutné, aby byly uvedeny v kupní smlouvě.

Písemnou nabídku zašle zájemce na adresu:
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVATOŠ, SVATOŠOVÁ & PARTNEŘI, s.r.o.
Sadová 1585/7
702 00  Ostrava - Moravská Ostrava
nejpozději do 30. 4. 2018.

Na obálku uvede zájemce heslo:
„Pozemek 524/27, včetně stavby technického vybavení č. p. 1493 – prodej“.

Na nabídky došlé po tomto datu nebo nabídky neobsahující údaje uvedené pod bodem 3), písmenem a) a b) výše, nebude brán zřetel.

4)
HTS, a.s. informuje zájemce, že v nabízené stavbě technického vybavení se nachází technologické zařízení horkovodní předávací stanice číslo 82, která je ve vlastnictví Havířovské teplárenské společnosti (dále též „HTS, a.s.“).
Podmínkou uzavření kupní smlouvy mezi HTS, a.s. jako prodávajícím a zájemcem jako kupujícím, je současné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi HTS, a.s. jako oprávněným a zájemcem jako povinným, jejímž předmětem bude oprávnění HTS, a.s. ke vstupu do převáděné stavby technického vybavení za účelem provozování, provádění údržby, oprav a úprav za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně odstranění technologického zařízení horkovodní předávací stanice. Výše úplaty za zřízení věcného břemen (služebnosti) dle výše uvedeného bude činit 1.000,-- Kč. 

5)
HTS, a.s. si vyhrazuje právo od svého záměru na prodej Nemovitostí odstoupit bez uvedení důvodu, až do doby faktického uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti). O této skutečnosti HTS, a.s. zašle písemné sdělení do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o odstoupení od odprodeje všem řádně přihlášeným zájemcům. 

6)
Vybranému zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou bude písemně oznámeno, že mu budou prodány předmětné Nemovitosti bez zbytečného odkladu poté, co návrhy kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) schválí příslušné orgány společnosti HTS, a.s.    
Zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou za Nemovitosti uzavře se společností HTS, a.s. rezervační smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí, na základě které složí rezervační poplatek ve výši 5% z celkové ceny Nemovitosti, a to na depozitní účet číslo 2113821189/2700, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVATOŠ, SVATOŠOVÁ & PARTNEŘI, s.r.o. Rezervační poplatek bude započten na kupní cenu. Zájemcem složený rezervační poplatek propadne společnosti HTS, a.s. v případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy z důvodu na straně zájemce. To však neplatí pro případ, že zájemci nebude bankovním ústavem poskytnut úvěr. Tuto skutečnost je zájemce povinen společnosti HTS, a.s. prokázat.