headerphoto

Historie vzniku HTS

1964

Založen Bytový podnik Havířov, jako organizace spravující bytový fond


1968

Rozdělení Bytového podniku Havířov na střediska, která spravovala bytový fond a tepelná zařízení v jednotlivých částech města


1969

Opětovné sloučení Bytového podniku do jednoho celku


1994

Zpracování a předložení vedení města privatizačního projektu na rozdělení Bytového podniku Havířov na část spravující bytový fond v majetku města a na část spravující tepelná zařízení


1995

Dne 30. 6. 1995 je na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova založena akciová společnost pod obchodním jménem Havířovská teplárenská společnost, a.s.Vývoj CZT v Havířově.

Soustava centrálního zásobování teplem (CZT) se v Havířově vyvíjela postupně v průběhu 50. - 80. let. Byla budována na bázi horkovodního rozvodu s projektovanými parametry horké vody na zdroji 160°C / 60°C. Odpovídalo to geografické situaci města a charakteru odběru s převažující bytovou zástavbou. Tato soustava centrálního zásobování teplem řešila zásobování teplem (ÚT) a teplou vodou (TV) pomocí předávacích stanic voda - voda a na ně napojených rozsáhlých sídlištních čtyř-trubkových rozvodů s centrální regulací teploty ÚT i TV. V celém městě byly stanoveny parametry otopné vody 92,5°C / 67,5°C při venkovní teplotě -15°C.

Analýza skutečného stavu zařízení pro výrobu a distribuci tepla však prokázala následující nedostatky:

- nekvalitní regulační schopnost analogové regulační techniky
- výkonově nadhodnocené předávací plochy výměníků i čerpadel 
- hydraulicky nedokonale zregulované okruhy ÚT a TV
- vnitřní a vnější koroze potrubí ÚT a TV
- nekvalitní a narušené tepelné izolace

Z tohoto důvodu bylo nutné tyto nedostatky odstranit, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tepla a dodávka ÚT a TV byla kvalitní a rovnoměrná.

V průběhu celého období činnosti Havířovské teplárenské společnosti probíhaly opravy, rekonstrukce a modernizace zařízení soustavy CZT, které postupně vedly k odstranění zmiňovaných nedostatků a k zajištění trvale kvalitních dodávek tepla a teplé vody všem konečným zákazníkům s minimální energetickou náročností.
Podrobnější informace o stavu zařízení a provedených opatřeních naleznete v sekci:

Distribuce tepla_systémy dispečinku (zde)
Distribuce tepla_opravy a rekonstrukce (zde)


Certifikace ISO

QMS, EMS a BOZP

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001:2018 (BOZP). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.