headerphoto


Aktuálně

Omezení provozu pokladny

V pondělí dne 27. 9. 2021 bude pokladna naší společnosti z technických důvodů uzavřena. Od 29. 9. 2021 bude její provoz pokračovat bez omezení. 

Děkujeme za pochopení.


Stále Vám radiátory netopí?

Naše společnost již má aktuálně v provozu celou soustavu centrálního zásobování tepelnou energií, která je dodávána na patu všech zásobovaných objektů. V případě, že vaše radiátory netopí, neváhejte se kdykoli obrátit na náš centrální dispečink, tel.: 596 415 313, který monitoruje celou tepelnou soustavu a podle vaší adresy individuálně zkontroluje, zda je ze strany naší společnosti vše v pořádku.


Zahájení topné sezony 2021-2022

Počínaje dnešním dnem 20. 9. 2021, byly naplněny legislativní požadavky vyhlášky MPO 194/2007 Sb. k možnosti zahájení vytápění na území města Havířova. Byl zahájen postupný proces nahřívání systému centrálního rozvodu tepla po dohodě a v součinnosti s primárním dodavatelem tepla, společností Veolia Energie ČR, a.s.


HTS v létě realizovala rekonstrukce rozvodů tepla

Krátké období mimo topnou sezonu je pro každou teplárenskou společnost optimální časový úsek pro realizaci plánovaných rekonstrukcí rozvodů, za účelem udržení technické kondice systému centrálního zásobování teplem tak, aby po zbytek roku, především pak v zimě, systém zajistil spolehlivé dodávky tepla všem odběratelům. Havířovská teplárenská společnost, a.s. v letošním roce realizovala hned několik investičních akcí na technologiích sekundárních rozvodů tepla s cílem minimalizace poruch v zimních měsících, kdy je technologie vytápění v provozu nepřetržitě.


Kdy bude zahájena topná sezona 2021-2022?

V chladnějších částech naší republiky již některé teplárny zahájily topnou sezonu, jejíž začátek i konec se řídí vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. "Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den. Zároveň se vytápění omezí nebo přeruší, když průměrná denní teplota vystoupí nad +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den."
Situaci bedlivě sledujeme a pokud dojde ke splnění zákonných podmínek zahájíme po dohodě s naším primárním dodavatelem Veolia Energie ČR, a.s. dodávky tepla bezodkladně.


Informace pro odběratele tepelné energie

V souvislosti s aktuálně diskutovaným tématem problematiky vytápění v Havířově, chceme touto cestou uklidnit všechny své odběratele, že dodávky tepla v Havířově nejsou v žádném případě ohroženy. Dodávky tepelné energie a doprovodné služby Havířovské teplárenské společnosti, a.s. jsou a budou v plném rozsahu realizovány v souladu se smluvními závazky naší společnosti vůči odběratelům.

Havířovská teplárenská společnost ukončila náročnou topnou sezónu 2020-2021

Vzhledem k vývoji počasí a naplnění legislativních požadavků ukončila dne 31. 5. 2021 Havířovská teplárenská společnost topnou sezónu dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. Uplynulé topné období bylo obtížné nejen z pohledu personálního a procesního zajištění v době nouzového stavu, ale rovněž se řadí mezi nejdelší z pohledu počtu topných dnů. Navíc šlo o zimu výrazně chladnější ve srovnání s teplotním průměrem zimních období posledních let.


Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie

Potřeba tepla na vytápění za celý loňský rok nedosáhla na deseti­letý průměr, a tak se při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2020 lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků ani při zvýšené spo­třebě tepla kvůli častějšímu pobytu doma. Meziročně došlo loni kvůli pandemii k významnému propadu dodávek tepla pro prů­my­sl i terciální sféru. V probíhající topné sezóně od září do konce Velikonoc dodaly teplárny domácnostem přibližně o desetinu tepla více než při té minulé.


Jako jedni z prvních v Havířově plošně testujeme naše zaměstnance v prostorách naší společnosti

Našimi hlavními prioritami je zaručit zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců a zároveň poskytovat bezpečnou a komfortní dodávku tepla našim odběratelům za každé situace. Proto jsme jako jedna z prvních společností v Havířově ve spolupráci s nemocnicí s poliklinikou v Havířově zajistili pravidelné antigenní testování detekující výskyt Covid-19 pro všechny naše zaměstnance. 


Kolik zaplatí naši odběratelé za teplo v roce 2020 a 2021

Cena tepelné energie, kterou naše společnost dodává pro všechny své odběratele na území města Havířova, je regulována formou věcně usměrňovaných cen, dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), v souladu s dalšími předpisy, zákony a vyhláškami České republiky. Zajímavosti, které možná neznáte . . .

Teplo pro město Havířov je vyráběno v Teplárně Karviná provozované společností Veolia Energie ČR.

Teplo je do Havířova přiváděno dvěma potrubími o průměru 600 mm, vedenými volně v terénu. Jedním potrubím je vedena horká voda do Havířova a druhým se ochlazená vrací na teplárnu do Karviné.

Celkový výkon tepla dodávaného pro Havířov je v současnosti 262,8 MWt (tepelných).

Celková délka primární horkovodní tepelné sítě pro Havířov včetně tepelného napáječe činí 2 x 47 585 m.

Celkový počet horkovodních předávacích stanic v Havířově provozovaných HTS činí 76 ks PS.

Teplota horké primární vody dosahuje v zimě 170/70°C a v létě 90/70°C.


Provoz pokladny:

pondělí - pátek

07:00 - 09:00
11:30 - 12:30


Formuláře ke stažení:

» Přihláška k odběru tepla

» Žádost o vyjádření k dotčení sítí 

» Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

» Žádost o poskytnutí datových výstupů z GIS

» Žádost o nastavení parametrů vytápění


Certifikace ISO

QMS, EMS a BOZP

Havířovská teplárenská společnost, a.s. je od roku 2003 držitelem certifikátů jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001 (BOZP). Získané certifikáty jsou platné pro oblast „Výroba a rozvod tepelné energie“ a pro oblast „Výroba a opravy předávacích stanic“.